DUYURU | Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri (3)

Değerli Üyelerimiz,

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri kapsamında üçüncü seminerimiz "Nüfusbilim Araştırmalarında Nitel Yaklaşımın Yeri ve Önem” temasıyla 30 Mart 2024 Cumartesi günü Saat 13:00-15:00 arasında ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Prof.Dr. Alanur ÇAVLİN BİRCAN moderatörlüğünde konuşmacı Prof.Dr. Belma AKŞİT katılımıyla gerçekleştirilecek olan seminerde farklı dönemlerden nitel araştırmacıların demografik bilgiye ve demografik teoriye katkısı tartışılacaktır.

Sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirileceği için lütfen katılım durumunuzu 27 Mart 2024 tarihine kadar Derneğimizin nufusbilim@gmail.com e-posta adresine bildirmenizi rica ederiz.

Seminere katılımınızı bekler, iyi günler dileriz.

Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu

PROJE | Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet (2017)

HAZIRLAYANLAR

Ceren Topgül
Tuğba Adalı
Alanur Çavlin
Cansu Dayan

ARAŞTIRMA RAPORU

ÖNSÖZ

Ülkemizde 1960'lı yıllarda aile planlaması kavramı altında tanımlanan sağlık hizmetleri 1994 yılından itibaren üreme sağlığı çerçevesine taşınıyor; anne ve bebek ölümleri azalırken doğurganlığı düzenlemeye yönelik hizmetler yaygınlaşıyor, hizmet kalitesini iyileştirmek bir hedef olarak sağlık planlarında yerini alıyordu. 1994 Birleşmiş Milletler Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı üreme haklarını ve bireyi odağa yerleştirirken, yaşam boyu yaklaşımı ile bireyin doğum öncesinden yaşlılığına kadar her dönemde üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanındaki ihtiyaçları üzerinden bilgi, danışmanlık ve sağlık hizmetlerini tanımlıyor, bunlara erişimde devletin sorumluluğunu vurguluyordu. Türkiye'nin de desteklediği Kahire Eylem Planı, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının sahiplendiği, yaşama geçirmek üzere çaba harcadıkları, ulusal eylem planlarına zemin oluşturan bütüncül bir çerçeve sağlıyordu.

1994 yılı sonrasında ulusal politikaları belirlemeye yönelik olarak sektörler arası işbirlikleri ile geliştirilen tüm sağlık eylem planları ve kadının güçlendirilmesi strateji belgelerinde bu bütüncül yaklaşımın izlerini görmek mümkündür. 2000'li yıllara kadar süren uygulamalar üreme sağlığı hizmetlerinin sadece yetişkin kadınlara değil aynı zamanda ergenlere ve gençlere ulaştırılmasına yönelik izler taşır. Üreme sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmaya ve kurumsallaştırmaya yönelik adımlar sağlık hizmet sunumunu yeniden tanımlayan sağlıkta dönüşüm hareketi ile sekteye uğrar. 2003 yılında birinci basamakta aile sağlığı merkezlerinin pilot uygulaması ile başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı 2011 yılında Sağlık Bakanlığı teşkilatının yeniden yapılanması ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na bağlanmasıyla tamamlanır. 2017 yılında ise Halk Sağlığı Kurumu bu kez genel müdürlük olarak tanımlanarak merkez ve il teşkilatlarıyla yeniden yapılanma sürecine girer. Üreme sağlığı hizmetlerinin sunumu açısından hem yönetim yapısına getirdiği değişiklikler hem de uygulamaya yönelik süreçler hizmetlerin erişilebilirliğini etkilemeye devam eder. Bu alanda çalışan sağlık hizmet sunucularının katıldığı üreme sağlığı eğitimlerinin sınırlı sayıda sağlık çalışanına erişimi doğurganlığı düzenlemeye yönelik hizmetleri etkileyen bir diğer değişkendir.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 5 yılda bir yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) nicel bir çalışma olarak üreme sağlığı verilerine ulaşabildiğimiz ulusal temsiliyeti olan en kapsamlı çalışmadır. 2013 yılı TNSA sonuçları doğurganlığı düzenlemeye yönelik hizmetlerin erişilebilirliği konusunda önemli veriler sunsa da bu araştırmayı tamamlayıcı nitel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı desteği ve Nüfusbilim Derneği alan çalışması ile bir araştırma geliştirdik.

Bu araştırma Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'da birinci ve ikinci basamaktaki sağlık hizmet sunucuları ile gerçekleştirildi ve bu grubun bakış açısı ve hizmet sunum koşulları boyutu ile kürtaj ve aile planlaması hizmetlerini mercek altına aldı.

Bu araştırmayı gerçekleştiren kurumlar olarak beklentimiz; araştırma bulgularının bu alanda çalışan kişiler ve kurumlar tarafından, insan hakları ve üreme sağlığı hakları temeline dayalı bir yaklaşımla değerlendirilmesi, üreme sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliği noktasında savunuculuk odaklı yaklaşımların ve işbirliklerinin desteklenmesidir.

Araştırma tasarımı aşamasında katkılarından dolayı Nüfusbilim Derneği üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Sinan Türkyılmaz'a, araştırma yönergesinin geliştirilmesinde ve rapor yazımında Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu'na, hazırlık çalıştayına katılarak yönergenin son haline getirilmesi ve saha planlamasına katkılarından dolayı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Funda Güngör-Uğurlucan, Türk Tabipler Birliği'nden aile hekimi Dr. Nazmi Alkan ve TAPV'dan hemşire Nurşen Kambur'a; rapora katkılarından dolayı UNFPA Türkiye ofisinden Dr. Gökhan Yıldırımkaya'ya ve Selen Örs Reyhanioğlu'na, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlanması Vakfı'ndan Nurcan Müftüoğlu ve Murat Çekiç'e ve mesleki deneyimlerini bizimle paylaşarak araştırmanın gerçekleşmesine olanak sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

PROJE | Türkiye Nüfusuna Güncel Bir Bakış (2016)

HAZIRLAYANLAR

Alanur Çavlin
Tuğba Adalı
Arda Kumaş

KATKIDA BULUNANLAR

Hilal Arslan
Akın Atauz
Meryem Demirci
Ece Koyuncu
Selen Örs-Reyhanioğlu
Helga Rittersberger-Tılıç
A. Sinan Türkyılmaz
Turgay Ünalan
Gökhan Yıldırımkaya
M. Murat Yüceşahin
İlknur Yüksel Kaptanoğlu

ARAŞTIRMA RAPORU

Türkiye nüfusunun güncel durumu ve nüfusa ilişkin öne çıkan bazı konuların sade halde bir araya getirilerek, bu alanda çalısanlara ülke nüfusu hakkında güncel bir bakış sağlaması amaçlanan bu çalışma Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun mali katkıları ile Nüfusbilim Derneği Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu tarafından yürütülmüştür.

PROJE | Genç Nüfusa Genel Bir Bakış (2016)

HAZIRLAYANLAR

Helga Rittersberger-Tılıç
Kezban Çelik

KATKIDA BULUNANLAR

Tuğba Adalı
Alanur Çavlin
Selen Örs-Reyhanioğlu
A. Sinan Türkyılmaz
Gökhan Yıldırımkaya

ARAŞTIRMA RAPORU

…Ulusal gençlik politikasını geliştirebilmek, öncelikli alanları belirleyebilmek ve hedef kitleleri netleştirebilmek ve önceliklendirmelerin yapılabilmesi için böylesi güncel ve zamana bağlı değişikliklerin izlenebildiği veri setlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Buradan hareketle de bütünlüklü, kapsayıcı, tutarlı bir gençlik politikasının oluşturulması gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken ilk is gençlere ilişkin geçerli, güvenilir, izlenebilir ve karşılaştırılabilir verinin sağlanmasıdır. Bu amaçla nitel ve nicel araştırmaların yapılmasına ve veriye dayalı politika geliştirilmesine gereksinim vardır. Ayrıca özellikle yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gençlerce oluşturulan örgütlenmelerin ve iletişim ağlarının politika geliştirirken aktif katkılarının sağlanması önemli olacaktır…

Bu çalışma Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun mali katkıları ile Nüfusbilim Derneği Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu tarafından yürütülmüştür.

PROJE | Türkiye'de Ensest Sorununu Anlamak (2009)

HAZIRLAYAN

Alanur Çavlin

KATKIDA BULUNANLAR

Ece Koyuncu
Ayşen Ufuk Sezgin
Filiz Kardam
Altan Sungur

ARAŞTIRMA EKİBİ

Ece Koyuncu
Filiz Kardam
Ayşen Ufuk Sezgin
Alanur Çavlin
Altan Sungur
Hacer Taşçene
Nihan Yolsal
Ömer Akınsoy
D. Zeynep Alpar
Emine Bademci

ARAŞTIRMA RAPORU

Ensest sorununu tüm boyutlarıyla saptamak, konuya dikkat çekerek farkındalığı arttırmacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu işbirliğiyle Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum ve İstanbul ilerinde yürütülmüş ve araştırmanın raporu Aralık 2008’de tamamlanmıştır.

Araştırmada ensesti yaşayanların ulaştığı ya da ulaşabileceği kurumlarda çalışan uzmanların bilgilerine başvurarak ensestin nasıl yaşandığı, nasıl açığa çıkarıldığı, mağdurların hangi yollarla uzmanlara ulaştığı, mağdurun ve failin olayın açığa çıkmasının ardından hukuksal, psikolojik, sosyal ve tıbbi ne tür destekler aldığı saptanmıştır.

Görüşme yapılan uzmanlar psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı, polis, rehber öğretmen, hukukçu hekimlerden ve sivil toplum örgütleri çalışanları arasından seçilmişlerdir.

Bu çalışmanın raporunda ensest olgularını ve bu olguların özelliklerini Türkiye literatürü ve araştırma sırasında görüşülen uzmanların aktaracakları deneyimleri kullanarak aktarılmış; farklı mesleklerden uzmanların ensestin önlenmesi, ortaya çıkarılması, mağdurun ve failin tedavisi, rehabilitasyonu ve cezalandırılması konularında fonksiyonları ve fonksiyonları yerine getirmede donanımları ve eksiklikleri yine uzmanlarla yapılacak görüşmelerden yola çıkarak raporda bir araya getirilmiştir.

Yapılmış tüm çalışmalar ve görüşmeler ensest konusunda farklı mesleklerden uzmanların işbirliğinin gereğini vurgulamaktadır. “Türkiye’de Ensest Sorunsalını Anlamak” başlıklı çalışma farklı alanlarda uzmanların konuya ilişkin birikimini ve önerilerini bir araya getirerek bu hedefe hizmet etmeyi de amaçlamaktadır. Bu sayede çalışma raporunun, mekanizmanın doğru çalışması için farklı meslek gruplarından uzmanlarla yapılabilecek ileri çalışmalara yol göstermesi beklenmektedir.

PROJE | ICPD Eylem Programının Uygulanmasında Milletvekillerinin Çalışmaları Üzerine Küresel Araştırma (2006)

HAZIRLAYANLAR

Alanur Çavlin
İlknur Yüksel
Kazım Tuğ

ARAŞTIRMA RAPORU

2006 yılı içerisinde ICPD Eylem Programının Uygulanmasında Milletvekillerinin Çalışmaları Üzerine Küresel Araştırma başlıklı bir UNFPA projesi kapsamında ilgili TBMM milletvekilleri ile ICPD Eylem Programının uygulanmasına ilişkin yapılan görüşmeler değerlendirilmiştir.
Hazırlanan rapor Haziran ayında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na sunulmuştur.