NÜFUSBİLİM DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ ve ŞUBESİ

06.11.2021 tarihindeki 9. Olağan Genel Kurul Toplantısıyla değiştirilmiş halidir.
İndir

Madde 1: Derneğin adı ‘Nüfusbilim Derneği’dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur. Genel Kurul kararı ile yurt çapında şube açabilir.

Nüfusbilim Derneği bundan sonraki maddelerde “Dernek” kısa adıyla anılacaktır.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 2: Derneğin amacı; Nüfusbilim alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak ve çalışanları desteklemek, bu çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, nüfusbilim ve nüfusa ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamaktır.
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için;

2.1. Nüfus ve kalkınma alanında araştırma yapar, bu alandaki araştırmaları özendirir, ödüllendirir ve katkıda bulunur, plan ve politika geliştirmeye destek sağlayacak çalışmalar yapar.

2.2. Nüfusbilim alanında üretilen bilginin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur.

2.3. Türkiye’de ekonomik, toplumsal ve insani gelişme alanlarında nüfusbilimin ve nüfusbilim ile ilişkili alanların katkılarının artırılması için çalışmalar yapar.

2.4. Toplumun her kademesinde nüfusbilim ve nüfusa ilişkin süreçler konusunda bilinç oluşturur.

2.6. Nüfusbilim alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları değerlendirecek bir kamuoyu oluşmasına yönelik çalışmalarda bulunur.

2.7. Nüfusbilim ve benzer alanda faaliyet gösteren kişi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, ortak projeler üretir ve etkinliklere katılır, çalışmalarını destekler, katkıda bulunur, araştırma fonlarından yararlanabilir, istek halinde bilirkişi ve hakem isimleri bildirir.

2.8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Taşınmazlar üzerinde her türlü inşaat ve onarım yapabilir veya yaptırabilir.

2.9. Çalışma konularına giren alanlara ilişkin kitap, bülten, duyuru, broşür ve dergi gibi her türlü görsel ve işitsel, süresiz ve süreli yayınlar çıkartabilir. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için görsel ve işitsel yayın organlarından faydalanır.

2.10. Üyelerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar ve üyeleri için geziler, yemekler, toplantılar, anma ve kutlama günleri gibi etkinlikler düzenler.

2.11. Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kendileri ile benzer amaçları olan derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

2.12. Merkezinin bulunduğu Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alınabilir. Nakdî yardımlar bankalar aracılığıyla alınır, kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

2.13. Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir. Yetkili organların alacağı kararlarda, Derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Oluşturulan platformlar ile ilgili bilgiler her yıl verilecek beyannamede eksiksiz olarak belirtilir.

2.14. Dernek, diğer fıkralardaki amaçları gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak amacıyla, kuruluş sözleşmesi ve değişikliklerinin Genel Kurulda onaylanması koşulu ile iktisadi işletme kurar ve işletir.

2.15. Dernek bu amaçları, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, bilimsel çalışmalar ve alan araştırmaları, konferanslar, seminerler, eğitim gezileri, sempozyumlar, yarışmalar düzenleyerek sergiler ve kitaplıklar açarak, veri bankaları ve ağ sistemleri kurarak; kitap, dergi ve bültenler yayınlayarak gerçekleştirmeye çalışır. Dernek kendi üyeleri arasında komiteler, komisyonlar, çalışma gurupları, özel ilgi alanı grupları oluşturmak yoluyla bu faaliyetleri gerçekleştirebilir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 3: Dernek, amacına ulaşmak için yürüteceği her türlü faaliyetinde ve işleyişinde şu ilkelerle hareket eder:

3.1. Dürüstlük, doğruluk. Dernek bünyesindeki tüm iş, işlemler ve çalışmalarda doğru ve dürüst beyanlar ve davranışlar esastır.

3.2. Şeffaflık. Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilere ve kararlara tüm üyeler ulaşabilir.

3.3. Katılımcılık. Dernek bünyesindeki tüm çalışma, faaliyet ve kararlara tüzükteki görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getiren her üyenin katılım hakkı vardır.

3.4. Bağımsızlık. Dernek, bağımsızlığını zedeleyecek şekilde hiçbir kurum veya kuruluşla ilişkiye giremez, birlikte faaliyet düzenleyemez.

3.5. Eşitlik. Dernek, üyeler ve tüm insanlar arasında, ayrımcılığa yol açacak etnik köken, dil, yaş, din, ırk, siyasi angajman, cinsiyet vb. yöndeki yaklaşımları, bu yaklaşımların düşünsel temellerini de kapsayacak şekilde tümüyle reddeder.

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK, ÜYELİĞE İLİŞKİN ESASLAR

ÜYELİK

Madde 4: Üye; Tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle, üyelik sıfatını taşımaya hak kazanan her gerçek kişidir. Tüzel kişilikler Nüfusbilim Derneğine üye olarak kabul edilemezler.

Dernekte üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır.

ÜYELİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR ve BAŞVURU ŞEKLİ

Madde 5: Gereken yasal şartları ve aşağıda belirtilen şart ve başvuru koşullarını yerine getiren her gerçek kişi üye olabilir.

5.1. Nüfusbilimi meslek gereği kullanan ve/veya nüfus ve kalkınma alanına yaptığı çalışmalarla katkıda bulunan, tüzük hükümlerini kabul eden;

5.2. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kısıtlamalar kapsamında bulunmayan gerçek kişiler,

5.3. Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler de 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 93 üncü maddesi hükmü gereğince Dernek üyesi olmak için başvurabilirler.
Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

5.4. Derneğe üyelik Üye Başvuru Formudoldurularak gerçekleştirilir. Üye Başvuru dosyasında bulundurulması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

5.4.1. Üye Başvuru Formunda en az 2 dernek üyesinin başvuruyu onaylayan imzalı referansları,

5.4.2. 2 adet vesikalık / dijital fotoğraf,

5.4.3. Eksiksiz olarak doldurulmuş Üye Başvuru Formu,

5.5. Başvurular, şahsen ya da posta, e-posta yoluyla yapılabilir.

5.6. Yönetim Kurulu en geç 20 (yirmi) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvuruda bulunup, üyelik için aranan şartları yerine getiremediği Yönetim Kurulunca belirlenen kişiler istenen şartları sağlayarak, tekrar başvuruda bulunabilirler.

Bununla birlikte; aşağıda sayılan niteliklerden herhangi birini taşıyan gerçek kişilerin üyelik başvuruları itiraz hakkı tanınmadan doğrudan reddedilir:

5.6.1. Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar;  

5.6.2. Derneğe borçlu olanlar ya da derneğe borcu bulunan kurum ya da kuruluşlarda yönetici konumunda çalışanlar ya da görevli olanlar;

5.6.3. Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar; 

5.7. Başvurusu kabul edilen kişi Üye Kayıt Defterine kaydedilir.

ONUR ÜYELERİ

5.8. Eserleriyle, yayınlarıyla ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuş ya da maddi ve manevi olarak Derneğin gelişmesini, toplumla buluşmasını sağlayan ve bunun için emek ve işgücü harcayan kişilere önceden yazılı onayları alınarak onur üyeliği verilebilir.

5.8.1. Onursal Üye seçilmesi için olağan Genel Kurula katılan üyelerin onda biri tarafından divana yazılı olarak teklifte bulunarak önerge verilir.

5.8.2. Divan, bu teklifleri görüşmeye açar, oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Onursal Üyelik verilir.

5.8.3. Daha önce Onursal Üyeliği olan kişilerin onursal üyelikleri ise, Genel Kurulda aynı oy üçte iki çokluğu ile alınacak karar ile kaldırılabilir.

5.8.4. Onursal Üyeler Dernek organlarına üyelik için aday olamazlar ve üye aidatı vermek zorunlulukları yoktur. İsterlerse Genel Kurula katılabilirler. Ancak, oy hakları yoktur ve Dernek organlarına seçilemezler.

5.8.5. Onursal üyeler tüzük hükümlerine uymak zorundadırlar. Dernek faaliyetlerinden ve çalışmalarından yararlanabilirler.

5.8.6. Genel Kurulda Onursal Üyelik verilen kişiye bu karar 15 (on beş) gün içinde duyurulur.

ÜYE HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 6:  Dernek üyelerinin hak ve yükümlülüklerini bildiren esaslar şunlardır:

6.1. Her üye, derneğin amacına ve tüzükte belirtilen ilkelere uygun davranmakla, üyelik ödentisini ödemekle yükümlüdür.

6.2. Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, üye bulunduğu süreçle ilişkili ödentilerini ödemekle yükümlüdür.

6.3. Her üye Dernek düzenine uymak, Dernek menfaatini gözetmek, çıkarlarını korumak ve Dernek prensipleri ve amaçlarını uygun olarak temsil etmekle yükümlüdür.

6.4. Üyeler Derneğin bütün organlarına aday olma ve seçilme hakkına sahiptir. Derneğin her türlü olanaklarından ve çalışmalarından yararlanabilir.

6.5. Dernekçe alınacak her kararda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Tüm üyeler oy haklarını şahsen kullanabilirler. Vekâlet yoluyla oy kullanılamaz, kullandırılamaz.

6.6. Üyelerin Genel Kurul ve genel üye toplantılarına katılmaları beklenir.

6.7. Üyeler tüzük hükümlerine ve yasalara aykırı olmamak koşulu ile Genel Kurul kararlarına uyar. Yönetim Kurulu kararlarında işbirliği yapar.

6.8. Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelerde, geçerli mazeret sunmuş olması hali dışında görevi yerine getirir, kişisel veya görevlendirmenin işleyişi ile ilgili yürütememe durumunda gerekçeleri ile birlikte görevi Yönetim Kuruluna iade eder.

6.9. Her üye Dernek programını aksatmamak koşuluyla taşınabilir malzemeleri, donanımları ve dokümanları imza karşılığında Dernek dışına Yönetim Kurulunun izni ile çıkarabilir.

ÜYELİĞİN SONA ERME BİÇİMLERİ

Madde 7:   
Derneğe üye olan kişilerin üyelikten ayrılma biçimleri ile üyelikten çıkarılmaya ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

ÜYELİKTEN ÇIKMA

7.1. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile Dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı zaman üyeliği sona ermiş sayılır.

7.2. İstifa dilekçesi veren üye 15 (on beş) gün içinde kendi üzerinde olan Derneğe ait her türlü evrak, doküman, yayın, kitap, fotoğraf, alet, cihaz ve parayı teslim eder.

7.3. Bu teslimat belirtilen süre içinde yapılmazsa, 15 (on beş) gün içinde teslim edilmesi Yönetim Kurulu tarafından bir yazıyla istenir ve teslim edilmediği takdirde hukuki süreç başlatılır.

7.4. Üye, üyelikten istifa dilekçesinin tarihine kadar geçmiş dönemlerden kalan borçlarını istifa dilekçesi tarihinde geçerli olan hadler üzerinden 30 (otuz) gün içinde ödemek zorundadır.

7.5. Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen istifa etmiş üye hakkında Dernekler Kanununda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

7.6. Aşağıda sıralanan nedenlerden bir veya birkaçının tespit edilmesi ve Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılma gerçekleşebilir. Bu karar 7 (yedi) gün içinde ilgili üyeye bildirilir.

7.6.1. Üyelik başvurusu onaylanmasına rağmen 15 (on beş) günlük süre içinde üyelik giriş ödentisini ödememek,

7.6.2. Üyenin Dernek tüzüğünün 2.maddesindeki hususlardan bir veya birkaçının haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya birinin veya bir kaçının ihlali,

7.6.3. Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve özel kanunlara göre bir derneğe üye olma hakkını kaybetmek,

7.6.4. Dernek tüzüğü hükümlerine uyulmaması ve aykırı hareket edilmesi,

7.6.5. Üyelik ödentisini 2 (iki) yıl aralıksız ödememek. Üye Başvuru Formundaki GSM numarasına kısa mesaj veya elektronik posta adresine bildirilmesi durumunda 15 (on beş) gün içinde borcun ödenmemesi,

7.6.6. Dernek amaçlarını saptırma ve siyasi bir parti veya oluşumun emellerine hizmet ettirme amacı gütmek,

7.6.7. Derneğin amaçları ve etkinliklerinin gerçekleşmesini engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak,

7.6.8. Dernek çıkarlarına aykırı hareket etmek, eden kişi ve kişilerle ortak hareket etmek,

7.6.9. Dernek aleyhine karalayıcı, küçültücü sözlü veya yazılı beyanda bulunmak veya bu yönde eylemi görülen kişilerle ortak hareket etmek,

7.6.10. Dernek mallarına ve / veya yayınlarına bilerek, isteyerek zarar vermek veya Dernek malını, cihazlarını Yönetim Kurulundan izinsiz olarak dernek dışına çıkarmak,

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ HAKKI

7.7. Aidat borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üyelerin itirazı ya da yeniden üye olma başvurusu yerinde görülürse üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir.

7.8. Üyelikten çıkarılma kararlarına ilişkin tüm itirazlar öncelikle Yönetim Kuruluna, Yönetim Kurulunun itiraza rağmen onayladığı üyelikten çıkarma kararlarına ise Genel Kurulnezdinde itiraz edilebilir. Genel Kurul nezdinde onaylanan üyelikten çıkarma kararları nihaidir.

7.9. Üyelikten çıkarılma kararına karşı yapılan itiraz, yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. İtiraz hakkında, yapılacak olan oylamada, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

7.10. Genel Kurul tarafından itirazın kabulü halinde kişi, yeniden üyelik hakkını kazanmış sayılır ve Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararını en çok 30 (otuz) gün içinde yürürlüğe koyar ve üyelik için gerekli işlemleri yapar. Kişinin, geçmiş dönemlere ait yıllık ödenti borçlarını, itirazın kabulü kararının kendisine bildiriminden 15 (on beş) gün içerisinde ödememesi halinde üyeliği düşer.

ÜYELİK ÖDENTİLERİ

Madde 8: Dernek üyeleri Yıllık Üyelik Ödentisi (aidat) öderler.

8.1. Ödenti miktarı her çalışma yılına ilişkin ayrı ayrı belirtilmek üzere yapılan Olağan Genel Kurul Toplantılarında Genel Kurul nezdinde belirlenir.

8.2. Genel Kurul toplantısında, katılan 3 (üç) üyenin önerisi ile yıllık üyelik ödentisinin artırılması ve/veya azaltması için teklif verilebilir. Bu teklifte önerilen miktar açıkça belirtilir.

8.3. Teklif gündemde yer almasa bile görüşmeye açılarak açık oylama usulüyle Genel Kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğuyla karara bağlanır.

8.4. Yıllık üyelik ödentisi hakkında yeni teklif yapılmaz ise en son karara bağlanan miktar geçerliliğini korur.

8.5. Kişi; kabul kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde 1 (bir) yıllık üyelik ödentisini peşin yatırmak zorundadır.

8.6. Ödentilerin tümü Derneğin belirlediği banka hesabına yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DERNEĞİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

DERNEK ORGANLARI

Madde 9: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

9.1. Genel Kurul

9.2. Yönetim Kurulu

9.3. Denetleme Kurulu


GENEL KURULUN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Madde 10: Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Derneğe katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.Olağan olarak Yönetim Kurulunun çağrısı ile 2 (iki) yılda bir Ocak ayı içerisinde toplanır.

Genel Kurul toplantıları Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.

Toplantıların fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.
Genel Kurul toplantısı iki şekilde gerçekleşir.

a) Olağan Genel Kurul

b) Olağanüstü Genel Kurul

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

10.1. Divan Kurulunu seçmek,

10.2. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu çalışma raporlarını görüşerek raporları onaylamak,

10.3. Derneğin bütçesini ve ana çalışma planını aynen veya değiştirerek onaylamak,

10.4. Dernek organlarını seçmek,

10.5. Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,

10.6. Derneğin dağıtılmasına karar vermek,

10.7. Derneğin diğer organları veya üyeler tarafından yapılmış olan itiraz, şikâyet ve dilekçeleri inceleyerek karar vermek,

10.8. Dernek üyeliğinden istifa edip yeniden üyelik başvurusu kabul edilmeyen ya da herhangi bir nedenle Dernek ile ilişkisi kesilmiş olan kişilerin üyelik başvuruları ile üyelik ilişkisinin kesilmesine itirazları görüşmek ve oylayarak karara bağlamak,

10.9. Onursal üyelikler ile ilgili önergeleri görüşmek ve karara bağlamak,

10.10. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya inşası ile derneğe ait taşınmaz malların satılması veya devredilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

10.11. Borçlanma esaslarını tespit etmek ve derneğin borçlanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

10.12. Dernek faaliyetlerinde görevlendirilecek üyelere ve diğer görevlilere verilecek gündelik, yolluk, telif ücreti, ders ücreti, hizmet bedeli ve sair ödeme miktarları ve yöntemlerini tespit etmek,

10.13. Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak,

10.14. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına karar vermek,

10.15. İl ve ilçelerde temsilcilik açılmasına ve açılmış temsilciliklerin kapatılmasına karar vermek,

10.16. Dernek üyelerinin gelecek döneme ilişkin projelerini, çalışmalarını görüşmek ve tavsiye kararları almak,

10.17. Dernekler Kanunu ile Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işlerin yapılması,

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 11: Dernek Genel Kurulu olağan olarak Yönetim Kurulunun çağrısı ile 2 (iki) yılda bir Ocak ayı içerisinde Dernek merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içerisinde yapılır. Genel Kurul, olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde toplanır.

GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ

Madde 12: Genel Kurul çağrı usulü ve esasları aşağıdaki gibidir:

12.1. Yönetim Kurulu tarafından olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı kararı alınmasının ardından Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

12.2. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (on beş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek elektronik posta, kısa mesaj, telefon ya da Derneğin internet sayfasında duyurularak toplantıya çağrılır.

12.3. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmaması halinde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

12.4. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

12.5. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim ya da Denetleme Kurullarının veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ve Yönetim Kurulunun çağrısıyla yapılır. Olağanüstü Genel Kurul kararı alındıktan veya yazılı istek Yönetim Kuruluna bildirildikten sonra, en geç 30 (otuz) gün içinde gerçekleştirilir.

12.6. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILIŞI VE YÖNETİMİ

Madde 13: Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

13.1. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

13.2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

13.3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

13.4. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan başkanına aittir.

13.5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve ‘Hazır Bulunanlar Listesi’ndeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

13.6. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilmek için aday olanların en az 1 (bir) yıldır Dernek üyesi olması ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunması gereklidir. Mazereti nedeniyle hazır bulunamayanların ise seçildikleri takdirde bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları gereklidir. Genel Kurul’da bulunmayan veya aday olmayan kişinin aldığı oy geçersizdir.

13.7. Görüşme ve oylamalar Divan Kurulunca bir tutanağa bağlanır; Divan Kurulu Başkanıve yazmanlarca imzalanan tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve şayet seçimli bir Genel Kurul ise seçilen yeni Yönetim Kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

13.8. Genel Kurul toplantılarını izleyen 45 (kırk beş) gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimive Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği ile tüzük değişikliği yapılmış ise, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ve dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfasının yönetim kurulunca imzalanmış birer örneği, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen Yönetim Kuruluüyesi tarafından Mülki İdare Amirliğine verilir.

13.9. Toplantıya katılan her üye alınan kararların kanuna ya da Derneğin tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle karar tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde kararın iptalini isteyebilirler.

13.10. Toplantıya katılmayan üyeler ise kararı öğrenmelerinden itibaren 1 (bir) ay içinde veya karar alınma tarihinden başlayarak 3 (üç) ay içinde mahkemeye başvurarak kararın iptalini isteyebilir.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 14: Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

14.1. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

14.2. Dernek organlarının seçimi gizli oy veya açık sayım ile yapılır.

14.3. Gizli oylama, mühürlü pusulalara, üyeler tarafından gerekli seçim işlemi yapıldıktan sonra, mühürlenerek kapatılmış içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitimini takiben açık döküm ve sayımı yapılan oylamadır.

14.4. Açık oylamada ise Divan Kurulu başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Gerekli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ, İŞLEYİŞİ

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve İşleyişi

Madde 15: Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Asil üyeliklere boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır. Görev süresi biten ve ibra edilen üyeler tekrar Yönetim Kurulu’na seçilebilir. Görev süresi 2 (iki) yıldır.

15.1. Yönetim Kurulu, seçildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde toplanarak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sayman, bir Yazman seçer. Diğer birimler ve projeler için görev dağılımı yapar.

15.2. Yönetim kurulu toplantıları Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden de yapılabilir.
Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

15.3. Yönetim Kurulu tüm üyelerin bilgilendirilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Dernek başkanı veya başkan yardımcısının başkanlığında asıl üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

15.4. Yedek üyeler de toplantılara katılabilir, oy hakları yoktur.

15.5. Geçerli özrü olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 (üç) defa katılmayanlar Yönetim Kurulundan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır.

15.6. Yönetim Kurulu’nda çeşitli nedenlerle oluşan eksilmeler yedek üyelerle tamamlanır. Yönetim Kurulu asıl üye sayısının yarıdan fazlası boşalırsa mevcut Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu’nun isteği ile Genel Kurul 1 (bir) ay içinde toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

16.1. Yurt içinde ve dışında kurum ve kuruluşlara, kamuoyuna karşı Derneği temsil etmek.

16.2. Derneğin amaç ve hedeflerine yönelik hizmet ve etkinlikler için kaynak sağlayıcı faaliyetler yürütmek.

16.3.Bütçeyi inceleyerek ve Genel kuruldan aldığı yetkiye göre Derneğin geçici veya kesin bütçesini onaylamak, bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak, Genel Kurula sunmak üzere gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak.

16.4. Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmelikler hazırlamak.

16.5.Belirlenen projeler için yönetmelik ve uygulama planı hazırlamak.

16.6. Gerekli gördüğü takdirde, çalışma konularında yardımcı olmak üzere komite veya komisyonlar oluşturmak.

16.7. Dernekte oluşturulan atölye, birim, çalışma grupları ve projeler ile ilgili çalışmaları yürütmek, denetlemek, gerekli gördüğünde görev değişikliği yapmak.

16.8.Tüzükte belirtilen durumlar kapsamında üyelik başvurularını kabul etmek veya üyelikten çıkarılmalarını karara bağlamak.

16.9.Genel Kurulun yetkisi ile taşınmaz mal almak veya taşınmaz malları satmak, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.

16.10.Her faaliyet yılı sonunda Derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek ve Denetleme Kuruluna sunmak.

16.11.Denetleme Kurulunun hazırladığı raporları üyelere ulaştırmak.

16.12.Genel Kurulun hazırlık çalışmalarını yürütmek.

16.13.Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak ve Genel Kurul gündemini belirlemek.

16.14.Derneğe ilişkin tüm yasal işlemleri takip etmek.

Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı

Madde 17: Yönetim Kurulunda görev, yetki ve sorumluluklar şu şekildedir:

17.1. BAŞKAN. Derneği, dernek içinde ve dışında kişi, kurum veya kuruluşlara karşı temsil eder.
Yönetim Kurulu ve Dernek içindeki koordinasyonu sağlar ve çalışmaları denetler.

17.2. BAŞKAN YARDIMCISI. Başkan olmadığı zaman Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder, çalışmaları yürütür, Derneği temsil eder. Kişi, kurum ve kuruluşlara, Dernek üyelerine karşı başkandan sonra ikinci derecede yetkili ve sorumludur.

17.3. SEKRETER. Dernekle ilgili her türlü yasal ve idari işleri yürütür. Yönetim Kurulunun gündemini düzenler ve toplantıya sunar. Yönetim Kurulu Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri gibi yasal olarak tutulması gereken defterlerin düzenli olarak tutulmasından, gelen yazılara, elektronik postalara verilecek yanıtların zamanında verilmesinden, gelen ve giden evrakların dosyalanmasından sorumludur.

Geçmiş dönemlere ilişkin evrakların, yasaların öngördüğü sürece saklanmasından,  halen kullanılmakta olan defter, belge ve kayıtların muhafazasından sorumludur.

17.4. SAYMAN. Seçildiği dönemin tahmini gelir-gider bütçesini, gelir-gider dengesini oluşturmak için dönem içinde düzenlemelerde bulunur, öneriler hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

Yapılacak her türlü harcamanın belgeye dayandırılmasını sağlar.

Derneğin demirbaş, alet ve cihazların muhafazası ve kontrolünü sağlar.

Gelirlerin makbuz karşılığında alınmasını ve kaydının yapılmasını sağlar.

Gelir ve gider belgelerinin ayrı ayrı numaralandırılıp dosyalanmasını sağlar.

Dernek harcamalarının rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığını denetler.

Dernek gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlar.

Genel Kurula sunulacak gelir-gider raporunu hazırlar.

Dernek hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar.

Yukarıda belirtilen çalışmalardan Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula karşı sorumludur.


17.5. 
KOORDİNATÖR. Dernekçe düzenlenen ya da düzenlettirilen her tür faaliyetin organizasyonunu gerçekleştirir. Üyeler tarafından önerilen faaliyet projelerini değerlendirerek bir çalışma takvimi hazırlar ve bunu Yönetim Kuruluna rapor halinde sunar.

DENETLEME KURULU

Madde 18: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 (iki) yıldır.

18.1. Denetleme Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer.

18.2. Denetleme Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

18.3. Denetleme Kurulu denetimini; Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve Yönetmelikleri, Dernek tüzüğü ve Dernek tüzüğünde belirtilen organlar, kurullar ve birimler tarafından hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik, iç çalışma tüzüğü ve buna benzer yazılı çalışma usulleri çerçevesinde gerçekleştirir.

18.4. Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

18.5. Dernek iç denetim raporu oluştururken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ‘Dernek İç Denetim Raporu’ örneğinden yararlanılabilir.

18.6. Denetleme Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

18.7.  Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

18.8. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

ÇALIŞMA VE/VEYA ETKİNLİK GRUPLARI

Madde 19: Derneğin çalışma konularında ve düzenleyeceği etkinliklerde Yönetim Kuruluna yardımcı olmak ve Koordinatöre bağlı çalışmak üzere, en az üç asil üyeden oluşan geçici ve/veya sürekli çalışma grupları kurulabilir. Bu çalışma gruplarının oluşturulması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar bizzat çalışma grubunu oluşturan üyelerin düzenleyeceği ve Yönetim Kurulunca onaylanmış olan yönetmeliklerle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ ve HESAP İŞLEMLERİ

Madde 20: Derneğin yıllık çalışma dönemi, 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta biter. Derneğin bütçesi, çalışma dönemine uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 21: Derneğin gelirleri, yıllık üyelik ödentisi,  bağışlar, yardımlar ve diğer kalemlerden oluşur.

21.1. Yıllık ödenti tutarı olağan toplantılarda Genel Kurulca kararlaştırılır. Ancak ihtiyaç duyulduğunda, belirlenen bu tutarlarda alt ve üst sınırları Genel Kurul tarafından belirlenmek şartıyla Yönetim Kurulunca değişiklik yapılabilir.

21.2. Diğer gelirler aşağıdaki kalemlerden oluşur:

21.2.1. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış, yardımlar ve vasiyetler,

21.2.2. Tüzüğün 2. maddesinde sayılan etkinliklerden elde edilen gelirler,

21.2.3 Dernekçe yapılan yayınlar, kongreler, sempozyumlar, konferanslar ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

21.2.4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

21.2.5. Yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, belediyeler ve benzeri kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilen projelerden, etkinliklerden, çalışmalardan elde edilen gelirler,

21.2.6. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ortak yürütülen projelerden, yurt dışındaki federasyonlar, dernekler, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan çalışmalardan elde edilen gelirler,

21.2.7. Devlet bütçesinden yapılan yardımlar,

21.2.8. Dernekler kanunu ve ilgili diğer mevzuatın yasaklamadığı diğer gelirler.

DERNEĞİN GİDERLERİ ve HARCAMA YETKİSİ

Madde 22: Derneğe ilişkin tüm harcamalar Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçe içinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Derneğe ilişkin her ödemenin belgeye dayanması zorunludur.

22.1. Olağanüstü hallerde Yönetim Kurulunun bütçe dışında yapacağı harcamaların bütçenin yüzde 25’ini aşması halinde bu harcamanın karara bağlanması Yönetim Kurulu asil üyelerinin tümünün imzası ve oybirliği ile gerçekleşir.

22.2. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Kullanılacak belgelerde ve belge kullanımında Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliğince belirlenen şekil ve esaslara uyulur. Giderler dernek amacına uygun olmalıdır.

22.3. Dernek hizmetleri gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları Genel Kurul belirler. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 23: Dernek, amaçlarını gerçekleştirme ve faaliyetlerini yürütebilme amacıyla, mal ve hizmet alımı karşılığında, Yönetim Kurulu kararı ile kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, Yönetim Kurulu yetkisi dahilinde kullanılmakta olan yabancı kaynakların toplamı, Derneğin yıllık bütçesinin % 15’ini aşamaz. Bunun üzerindeki bir borçlanma kararının Genel Kurul tarafından ve üçte iki çoğunlukla alınması gerekir.

DERNEĞİN HESAPLARI VE KASASI

Madde 24: Derneğin paraları ulusal bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda tutulur.
Bu hesapları yönetmek Başkanve Saymanın sorumluluğundadır.

Madde 25: Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler ‘Alındı Belgesi’ yerine geçer. Kullanılacak belgelerde ve belge kullanımında Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliğince belirlenen şekil ve esaslara uyulur.

Madde 26: Derneğin kasasında bulundurulacak para miktarı, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

DEFTER ve KAYITLAR

Madde 27: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

27.1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

27.2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri ile ödedikleri yıllık aidat tutarları bu deftere işlenir.

27.3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

27.4. Yevmiye Defteri, Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

27.5.Tutulması zorunlu olan defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğünden veya noterden onaylatılması zorunludur. Ancak Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

BEYANNAME ve BİLDİRİMLER

Madde 28: Yasal olarak düzenlenmesi gereken Beyanname ve Bildirimlere ilişkin uygulamalar aşağıdaki gibidir:

28.1. Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, Dernek başkanına Dernek Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

28.2. Dernek başkanı, Derneğin merkezinin bulunduğu yerin valiliğine, Dernek Karar Defteri ve konuya ilişkin olarak alınmış Yönetim Kurulu kararı fotokopisi ile yazılı olarak başvurur. İl dernekler müdürlüklerince müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Bu bilgiler kısa mesaj veya diğer elektronik yollarla da Dernek başkanına iletilebilir.

28.3. Dernek başkanının değişmesi halinde, değişiklik Dernek merkezinin bulunduğu Mülki İdare Amirliğine bildirilir, daha önce verilen kullanıcı kodu, parola ve şifre iptal edilir. Derneğin talebi üzerine yeni kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.

28.4. Beyanname ve bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden iletilir.

28.5 Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, Derneğin merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.

Madde 29: Beyanname ve Bildirimler aşağıdaki gibidir:

29.1.Dernek Beyannamesi: Yönetim Kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait  Dernek faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını içeren ve Dernekler Yönetmeliği'nin ekinde (EK-21) yer alan Dernek Beyannamesini DERBİS üzerinden bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Genel Kurul Sonuç BildirimiOlağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 45 (kırk beş gün) içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri, Dernekler Yönetmeliği'nin ekinde yer alan (EK-3) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" formu doldurularak DERBİS üzerinden bildirilir.
Tüzük değişiklikleri de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel kurul toplantısını izleyen 45 (kırk beş) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Genel Kurul sonuç bildirimleri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu başkanı sorumludur.

29.3. Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi:Yönetim Kurulu kararıyla derneğin ikametgâhında yapılabilecek değişiklikler Dernekler Yönetmeliği'nin ekinde (Ek-24) yer alan "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi" formu doldurulmak suretiyle, bu değişikliği izleyen 45 (kırk beş) gün içinde DERBİS üzerinden bildirilir.
Dernek ikametgâh adresinin tüzükte belirtilmiş olması halinde tüzük değişikliği yapılır.

29.4. Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi: Genel Kurul toplantısı dışında Dernek organlarında görevli bulunanlarda değişiklik olması durumunda da bu değişikliği izleyen 45 (kırk beş) gün içerisinde Dernekler Yönetmeliği ekinde (EK-25) yer alan "Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi" formu doldurularak DERBİS üzerinden bildirilir.

29.5. Taşınmaz Mal Bildirimi: Genel Kurul yetkilendirmesi ile Yönetim Kurulu kararıyla edinilen taşınmazlar, tapuya tescil tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Dernekler Yönetmeliği ekinde (Ek-26) yer alan "Taşınmaz Mal Bildirimi" formu doldurularak DERBİS üzerinden bildirilir.

29.6. Üye Değişiklik Bildirimi: Dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin 45 (kırk beş) gün içinde bildirilmesine yönelik yükümlülük, Üye Değişiklik Bildiriminin (Ek-27) doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirilir.

29.7. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Yurtdışından yardım alınması durumunda Dernekler Yönetmeliği'nin ekinde (EK- 4/A) yer alan "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" formu doldurularak DERBİS üzerinden bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 30: Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi yetkisi Genel Kurula aittir.

30.1.Derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararı Genel Kurulda üçte iki oranında oy çoğunluğu ile alınır. Dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları zorunludur.

30.2. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Dernek tüzüğünün son şekli, 30 (otuz) günlük süre içinde Dernek merkezinin bulunduğu Dernekler Birimine verilir.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 31: Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için derneğe kayıtlı üyelerin en az üçte ikisiyle toplanması ve feshe ilişkin kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alması zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından Mülki İdare Amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının tasfiyesi bu toplantıdaki Genel Kurulun alacağı kararlar doğrultusunda yapılır.

TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 32: Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 33: Kurucu üyelerin ad ve soyadlarının belirtildiği liste aşağıdadır:

ADI SOYADIMesleğiUyruğu
Atilla HancıoğluNüfusbilim UzmanıK.K.T.C
Meryem DemirciNüfusbilim UzmanıT.C
Sezai SaraçİstatistikçiT.C
Alanur ÇavlinNüfusbilim UzmanıT.C
Nesrin ÇilingiroğluNüfusbilim UzmanıT.C
Turgay ÜnalanNüfusbilim UzmanıT.C
Şebnem CanpolatÇevre Yüksek MühendisiT.C
Mehmet Akın AtauzŞehir ve Bölge PlancısıT.C
Ferruh SolakNüfusbilim UzmanıT.C
Ayşe Beyhan KaradumanNüfusbilim UzmanıT.C
Refia Filiz KardamSosyologT.C
Helga Ida Rittersberger TılıçSosyologAlman
Lütfiye Hilal ÖzcebeHalk Sağlığı UzmanıT.C
İbrahim AçıkalınTıp DoktoruT.C
İlknur YükselKadın Çalışmaları UzmanıT.C
İsmet KoçNüfusbilim UzmanıT.C
Kemal MadenoğluSosyologT.C
Samira YenerNüfusbilim UzmanıT.C
.
envelopephonemap-markercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram